Діяльність громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області
Історично так склалося, що Запорізька область є однією з найбільш промислово розвинених областей України. На території області, і насамперед в м. Запоріжжя, скупчено велику кількість промислових підприємств металургійної, хімічної, машинобудівної, переробної галузей. Всі ці об’єкти є джерелом шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення. Крім забруднення від промислових підприємств область потерпає від проблем з питною водою, лідирує по площі еродованих, засолених, підтоплених та малопродуктивних земель, штучних водосхо-вищ. Площа природної рослинності на душу населення області, та відсоток земель природно-заповідного фонду одні з найнижчих в Європі. І це далеко не повний перелік екологічних проблем регіону, які потребують вирішення. 
Як показує практика державна політика в сфері екології в Україні не лише малоефективна, але досить часто згубна для природи і здоров’я населення. Тому інтенсивний розвиток організованого громадського екологічного руху, що повинен охопити всі верстви населення та набути масовості, є для нас не лише індикатором розбудови громадянського суспільства, але і чи не єдиним шляхом порятунку регіону від глобальної екологічної катастрофи, що вже має місце в деяких районах.
2007 рік став переломним у історії багатьох громадських екологічних організацій регіону та небайдужих людей, що на протязі багатьох років самовідвержено стоять на останньому рубежі, захищаючи права дикої природи на існування та права людей на гідне життя в безпечному навколишньому середовищі. В листопаді 2007 р. групою громадських екологічних організацій було ініційовано відновлення роботи громадської ради (ГР) при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області (Держуправлінні), так як попередня ГР, після декількох років бездіяльності, саморозпустилася. Важливу роль в цьому про-цесі відіграв прихід на посаду начальника Держуправління Золотарьова Г. А. Біолог за освітою, досвідчений фахівець своєї справи, Золотарьов Г. А. своєю діяльністю на посаді, здобув повагу у екологічної громадськості та дав надію на початок плідної співпраці між нею та Держуправлінням.  
На першому засіданні новоствореної ГР, яку сформували представники 8 громадських екологічних організацій та представник Держуправління, 27 листопада 2007 р. було затверджено „Положення про громадську раду екологічних громадських організацій при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області”. 11 грудня 2007 р. це положення було затверджене наказом Держуправління №55 і підписане Золотарьовим Г. А.
Громадською радою, з перших днів її роботи, було досяг-нуто взаємопорозуміння з Держуправлінням та вироблено механізм взаємодії з його структурними підрозділами (насамперед з Орхуським центром), що забезпечив оператив-ний обмін інформацією та взаємодопомогу при вирішенні поставлених завдань. Всі ці напрацювання стали запорукою фективного функціонування ГР. 
В січні 2008 р. було розроблено та затверджено план роботи ГР на рік та її структуру. Структурними елементами ГР стали постійні комісії та тимчасові робочі групи. Було створено комісію по промисловій екології, яку очолила представник ГО „Доньки Землі” Чернишова М. Д., та комісію по природно-заповідній справі та збереженню біорізнома-ніття, яку очолила представник ГО „Центр популяризації краєзнавства „Хорс” Корзун С. А. В травні до складу ГР увійшли 2 нових члени та було створено комісію по охороні зелених насаджень, яку очолила представних ВГО „Громад-ський контроль” Тарасова Н. В. 
Зі створенням комісій розпочалася плідна діяльність ГР. Комісії збираються не рідше 1 разу на 2 тижні. Вони виконують наступні загальні завдання в своїх сферах:
 сприяння покращенню стану довкілля регіону;
 сприяння формуванню свідомої активної позиції громадськості в сфері охорони довкілля;
 забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних та місцевих органів влади;
 налагодження співпраці з Держуправлінням, науково-технічною радою при Держуправлінні та громадськістю;
 сприяння розвитку нових і використанню існуючих механізмів взаємодії неурядових організацій і владних структур на рівні області з метою спільного розв’язання екологічних проблем регіону;
 сприяння удосконаленню законодавчо-нормативної бази;
 поширення інформації про стан довкілля області, діяль-ність ГР, урядових та неурядових екологічних організацій серед населення, сприяння розвитку екологічної гласності;
 організація обговорення екологічно важливих для області питань з органами державної влади та місцевого самоврядування за широкої участі громадськості в процесі ухвалення рішень, організація громадських слухань;
 сприяння посиленню позитивних тенденцій, спрямова-них на збереження природи у всіх галузях народного господарства. 
 сприяння розвитку екологічної освіти та просвіти населення.
Крім вирішення загальних завдань, члени ГР мають наступні здобутки за основними напрямками роботи:
1. Промислова екологія:
 проведено семінар на тему „Утворення вуглекислого та угарного газу в продуктах згоряння при виплавці сталі. Хімізм, визначення, інвентарізація викидів”;
 проведено аналіз підготовки громадських обговорень за темою „Атмосферне повітря і здоров’я людей”. Було виявлено грубі порушення Орхуської конвенції та національного законодавства в процедурі їх підготовки, про що було проінформовано міського голову Карташова Є. Г.;
 ведеться аналіз стану виконання природоохоронних заходів по регіональним програмам;
 до роботи комісії залучаються на правах консультантів висококваліфіковані науковці;
 визначені головні причини утворення несанкціонованих звилищ ТБО та надані пропозиції по вирішенню цієї проблеми в райадміністрації, природоохоронну прокура-туру, державну екологічну інспекцію;
 надана інформаційна підтримка місцевих громадських ініціатив по недопущенню створення полігону ТБО у водоохоронній зоні р. Верхня Хортиця в безпосередній близькості від ландшафтного заказника; 
 проводиться інформаційна компанія по недопущенню стверення Васинівського горно-збагачувального комбіна-ту (ГЗК);
 надана допомога в організації громадських слухань у с. Кірово по питанню створення ГЗК;
 написані звернення на Мінприроди, Верховну Раду, Президента, Прем’єр-Міністра, обласну раду по питанню недопущення створення на території області ГЗК та накладенню мораторію на видобуток загальнопоширених корисних копалин на території області;
 проводиться робота з районними радами та адміністра-ціями з питання недопущення створення ГЗК.
2. Природно-заповідна справа та збереження біорізноманіття:
 встановлено контакти з громадськими організаціями та науковими установами із районів області з метою підвищення ефективності охорони об’єктів природно-заповідного фонду і придання охоронного статусу територіям, що є цінними для збереження біорізноманітті, розбудови екомережі, розвитку екологічного туризму;
 проводиться інформаційна компанія по підтримці створення НПП „Приазовський”, написано ряд звернень до органів влади з цього питання;
 підготовані і передані на розгляд в Держуправління обгрунтування на створення трьох ландшафтних заказників (б. Різана, пойма р. Нижня Хортиця, б. Нижньохортицька);
 ведеться робота по збору матеріалів для розширення меж НПП „Великий Луг” на територію Біленько-Розумовського архіпелага та розширення меж заказника „Дніпровські пороги” і винесення його меж в натуру;
 ведеться робота по моніторингу біорізноманіття в заказнику „Дніпровські пороги” за деякими таксономічними групами, напрацьовано співробітництво з рядом наукових організацій і вищих учбових закладів для організації комплексного моніторинга біорізноманіття о. Хортиця;
 ведеться постійне інформування громадськості про стан справ на о. Хортиця через ЗМІ;
 вперше за 15 років створюється студентська дружина по охороні природи;
 напрацьоване співробітництво з державною екологічною інспекцією в сфері охорони об’єктів ПЗФ та Червоної книги України;
 за весняно-літній період головою громадської ради Козодавовим С. В., спільно зі службою режиму заповідника, при подтримці екологічної інспекції та РМОП «Беркут» проведено понад 30 рейдів, подготовані матеріали на порушення 3-х карних справ за фактами порушення режиму заказника „Дніпровські пороги”, складено понад 35 протоколів про адміністративні правопорушення та 49 актів перевірки додержання природоохоронного законодавства. 
3. Охорона зелених насаджень:
 комісією вивчена законодавча і нормативна база, що стосується зелених насаджень, направлено ряд інформаційних запитів в організації, що утримують на балансі зелені насадження та відповідають за їх знесення та висадку нових. На основі отриманих відповідей проаналізовано ситуацію, що склалася в Запоріжжі з катастрофічним скорочнням площ зелених насаджень в районах міста, виявлено причини виникнення цієї проблеми, отримано практичний досвід по захисту паркових зон від знесення;
 підготовано ряд публікацій в ЗМІ на цю тему;
 розроблено обгрунтування і механізми введення мораторію на знос зелених насаджень;
 пропозиції по введенню мораторія представлені на розгляд екологічній комісії міськради;
 проведено аналіз видового складу і можливості пересадки дерев, що потрапляють під знос. Направлені пропозиції по пересадці дерев у віці саженців в міське управління екології та Держуправління;
 попереджено погодження на розташування культурно-розважального центру в сквері на пл. Маяковського, ведеться активна робота по захисту парку Перемоги. 
4. Захист прав тварин.
Міська влада на протязі багатьох років ігнорує вирішення питання захисту прав тварин від жорстокого питання йдучи по шляху відстрілу безпритульних тварин, що засуджується всім цивілізованим світом. В Запоріжжі і більшості міст області відсутні притулки, спеціалізовані ветлікарні, центри вакцинації і стерилізації безпритульних тварин.
Уповноважені державні структури при цьому не тільки не виділяють коштів на будівництво і утримання таких центрів і приютів, але і активно перешкоджають залученню закордонних інвестицій в цю сферу, користуючись недоско-налим національним законодавством та систематично формуючи негативну громадську думку з цього питання шляхом зомбування населення за допомогою ЗМІ, нав’язання йому негативного відношення до цивілізованих методів вирішення проблеми безпритульних тварин.
 Грамодська рада вважає таку практику злочинною та ганебною для України. 
В цьому напрямку ГР координує зусилля громадських організацій, що працюють в сфері захисту прав тварин, організовує їх взаємодію з Держуправліням з цього питання, на основі консультацій з громадськістю надає їй допомогу у об’єктивному незаангажованому інформуванні широких верств населення з цього питання а також:
 підтримала підняття на сесії міськради питання „по створенню мережі приютів для безпритульних тварин” вирішення якого депутати проігнорували;
 вивчається досвід м. Приморськ, в якому завдяки вольовому рішенню місцевої влади, припинено відстріл безпритульних тварин і знайдені кошти на їх вакцинацію та стерилізацію;
 товариством захисту тварин „Друг людини” розроблено проект комплексної програми скорочення чисельності безпритульних тварин в містах Запорізької області.
Вище було коротко підведено підсумок про діяльність громадської ради на протязі 2008 року. Але головним її здобутком, який має вирішальне стратегічне значення, є те, що вона стала консолідуючою силою у розвитку екологіч-ного руху в Запорізькій області об’єднавши небайдужих людей, які дійсно прагнуть змінити екологічну ситуацію на краще. Своєю діяльністю громадська рада, незважаючи на постійні спроби певних сил спекулювати на її діяльності та дезинформувати владу і громадськість нав’язуючи їм думку про відсутність організованої та незаангажованої екологічної громадськості, переконливо довела, що в Запорізькій області існує і активно розвивається екологічний громадський рух, який є реальною дієвою силою, здатною впливати на вирішення екологічних проблем та примусити владу і бізнес нести відповідальність перед народом і природою за свої дії.  

Козодавов С. В. 
Голова громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області


Категорія: Конференції | Додав: NPO (09.11.2008) | Автор: Козодавов С.В.
Переглядів: 1800 | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 0
avatar