Нормативно-правові проблеми користування інформацією громадських організацій, оприлюднену в ЗМІ, зокрема в мережі Інтернет
Останнім часом робота з громадськістю та інформування населення набула нового статусу. В зв’язку з міжнародною практикою та документами, які були ратифіковані на території України (Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля та ін.), відповідний напрямок стає пріоритетом діяльності держаних органів, зокрема Мінприроди України та його територіальних підрозділів.
Відповідно до цих домовленостей було розроблено та прийнято низку нормативно-правових та законодавчих актів, а також внесені відповідні зміни до існуючих. Так, окремі норми Орхуської конвенції є в Законах України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про об'єднання громадян» та ін. Верховною Ради України була прийнята Постанова від 04.11.04 р. № 2169-IV “Про інформування громадськості з питань, що стосуються навколишнього середовища”, Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 15 жовтня 2004 р. № 1378 «Деякі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики», Мінприроди України видало накази від 18 грудня 2003 року за №№ 168, 169 «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» і «Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації».
На практиці консультації з громадськістю почали проводитися у формі публічних громадських слухань або шляхом вивчення громадської думки за допомогою соціоло-гічних досліджень. При Кабінеті Міністрів України й інших органах виконавчої влади почали створюватися громадські ради, в які входять громадські організації, що спеціалізуються в різних сферах життєдіяльності держави.
На сучасному рівні розвитку суспільства інформування громадськості не могло обійтись без Інтернет-ресурсів. З метою поширення інформації відкриваються веб-портали державних органів, де розміщується інформація у сфері їх компетенції; існують електронні форуми, що дозволяє досліджувати думку громадськості з тих або інших актуальних питань.
В Запорізькій області проблема закритості таких сайтів для наповнення зворотньою інформацією, окрім форумів та простих відповідей на поставлене запитання, на сьогодні вирішена. Так, з ініціативи Орхуського центру Держуправ-ління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області громадською екологічною організацією “Республіка Мрія” за участі інших громадських організацій був розроблений «Відкритий сайт громадських екологічних організацій Запорізької області» за адресою http://npo.vo.uz. Сайт включає в себе електронний довідник громадських організацій екологічного спрямування області з повною інформацією про діяльність кожної з них. В сайті надається інформація щодо запланованих семінарів, конференцій, громадських слухань, акцій, в яких приймають участь громадськість області, запрошення до співпраці, а також звіти щодо вже проведених. Крім того, на порталі обговорюються гострі екологічні проблеми, пропонуються шляхи вирішення, розміщується корисна інформація наукового та практичного характеру. 
Головна особливість ресурсу те, що в ньому є можли-вість паралельно з інформацією, яку надає Держуправління, наповнювати його даними громадських організацій., в тому числі дослідницької, яку отримують НГО в ході своєї досдіницької роботи. 
Наприклад, є пропозиція НГО упровадити на відкритому сайті громадських організацій розділ, присвячений рідкісним видам Запорізької області. Розмістити там офіційну інформа-цію, яку має Держуправління та запропонувати громадським організаціям розміщувати результати своїх наукових досліджень у цьому напрямку. 
Для Запорізької області проблема відсутності повної інвентаризації біологічних ресурсів є дуже актуальною. Не всі природні території охопленні дослідницькою діяльність наукових установ, яки виконують роботи з визначення та моніторингу видів флори і фауни. Моніторинг тваринного та рослинного світу є складовою частиною моніторингу навко-лишнього природного середовища і здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природ-ного середовища". Здійснення повної інвентаризації флори і фауни регіону з метою занесення рідкісних та зникаючих видів та угрупувань до Червоної Книги України передбачено п.1.4.5 «Програми Моніторингу довкілля Запорізької області», затвердженої рішенням від 27.07.2001 № 2 Запорізької обласної ради.
Але на даному етапі це завдання ускладнено не достатнім фінансуванням програми, що унеможливило проведення необхідних робіт.
В той же час, природоохоронні громадські організації, деякі з яких були засновані високосвітченими фахівцями в галузі біології та екології та які проводять діяльність спрямо-вану на екологічну освіту та просвіту молоді, в ході польової практики проводять також дослідницькі роботи та отримують дані щодо видів рослин та тварин, які водяться на територіях їх досліджень. Вони використовують наукові методики, визначники видів та отримують данні високої достовірності. Збір таких даних у єдину базу частково вирішило б проблему інвентаризації видів окремих районів. Саме створення окремого розділу на сайті може зробити можливим створення цієї бази.
З іншого боку, факт отримання інформації вимагає її урахування при прийнятті рішень Державним органом. Наприклад: відповідно до п.2.5 Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок. затвердженого Наказом Мінприроди від 5 листопада 2004 р. № 434 при відведенні земельної ділянки основний акцент робиться на «недопу-щенні погіршення стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо цінних земель, земель, зарезервованих для заповідання, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, водно-болотних угідь, інших територій та об’єктів, які є складовими екомережі».
Визначення видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги є підставою до запущення процесу віднесення відповідної території до природно-заповідного фонду.
З іншого боку, посилання на дані громадської організації щодо визначення рідкісних видів може бути оскаржено заявником. В законодавчих актах відсутнє точне визначення, чи має право громадська організація на відповідну наукову діяльність з рівним правами до науково-дослідних установ, навіть за наявності відповідних фахівців. В природоохо-ронному законодавстві України є кілька підходів до інформації громадських організації. З одного боку, відповідно до ст.ст. 13, 51 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» громадські організації мають право на внесе-ння пропозицій та подання клопотань щодо організації нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Також відповідно до ст.14 Закону «Про Червону кину України» громадські організації поряд з науково-дослідними установами мають право подавати пропозиції щодо занесення видів до Червоної книги України до Національної комісії з питань Червоної книги України.
З іншого боку, відповідно до Законів України «Про тваринний світ» та «Про рослинний світ», порядок ведення державного кадастру видів визначається КМУ, який визначив відповідно до Постанови КМУ від 22 лютого 2006 року № 195, що ведення державного обліку та кадастру виконують наукові установи, обрані відповідно до законодавства за Міністерством охорони навколишнього природного середо-вища України. 
Таким чином, необхідне приведення законодавства до єдиного підходу та визначення можливостей використання оприлюднених результатів дослідної діяльності природо-охоронних громадських організацій Державними установами.

Компанієць А.В., Важненко О.В.
Держуправління охорони 
навколишнього природного середовища в Запорізькій області 

Категорія: Конференції | Додав: NPO (09.11.2008) | Автор: Компанієць А.В., Важненко О.В.
Переглядів: 1388 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar