ЗАТВЕРДЖЕННО:
Наказ Державної екологічної інспекції в
Запорізькій області

----------------------------- С.М.ФЕДОРЕНКО
№____ від «____» ______2008р. УХВАЛЕННО:
Голова громадської ради екологічних неурядових організацій при Державній екологічній інспекції в Запорізькій області
______________________
№____ від «____» ______2008р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду екологічних неурядових організацій та об’єднань природоохоронного спрямування при Державній екологічній інспекції в Запорізькій області

1. Загальні положення:
1.1 Громадська рада екологічних неурядових організацій та об’єднань природоохоронного спрямування при Держекоінспекції в Запорізькій області далі – Громадська рада є консультативно-дорадчим органом. Метою діяльності Громадської ради є: розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики з питань, що стосуються довкілля (екологічної політики).
1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, зокрема Постановою КМУ №1378 від 15 жовтня 2004 р. “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, положеннями Конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”, рішеннями Держекоінспекції, та також цим Положенням.
Положення «Про громадську раду екологічних неурядових організацій та об’єднань природоохоронного спрямування при Державній екологічній інспекції в Запорізькій області» затверджується наказом Начальника Держекоінспекції.
1.3. Громадські організації, що входять до складу громадської ради, дотримуються «Етичних принципів діяльності учасників», прийнятих на засіданні громадської ради.

2. Основними завданнями Громадської ради :
2.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;
2.2. участь у формуванні та реалізації екологічної політики та підтримка громадських ініціатив щодо цього процесу;
2.3. сприяння інтеграції екологічної політики до інших складових державного розвитку, як основної передумови переходу держави до сталого (збалансованого) розвитку;
2.4. моніторинг щодо врахування Мінприроди України та іншими центральними органами виконавчої влади громадської думки у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;
2.5. сприяння заходам просвіти та освіти в інтересах сталого (збалансованого) розвитку;
2.6. участь у обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля, природокористування та формування громадських ініціатив щодо вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства;
2.7. сприяння обміну екологічною інформацією при Держекоінспекції та іншими центральними органами державної влади та громадськістю;
2.8. поширення інформації про стан довкілля області,діяльності громадської ради, урядових та неурядових екологічних організацій серед населення, сприяння розвитку екологічної гласності;
2.9. сприйняття покращенню стану довкілля регіону;
2.10. сприйняття розвитку нових і використанню існуючих механізмів взаємодії неурядових організацій і владних структур на рівні області з метою спільного розв’язання екологічних проблем регіону;
2.11. організація обговорення екологічно важливих для області питань з органами державної влади та місцевого самоврядування за широкої участі громадськості в процесі ухвалення рішень, організація громадських слухань;
2.12. втілення в життя рішень прийнятих громадською радою.

3. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
3.1. розробляє та подає на розгляд до Держекоінспекції пропозиції до орієнтовного плану щодо проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, форматів, термінів та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій і врахування їх результатів, а також здійснює моніторинг виконання цього плану;
3.2. подає в оперативному порядку додаткові пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю в різних форматах з питань, не передбачених орієнтовним планом;
3.3. інформує громадськість, зокрема через Веб-портал Мінприроди України, засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
3.4. подає до Держекоінспекції узагальнені інформаційні запити і пропозиції з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;
3.5. ініціює громадські слухання, круглі столи та семінари з питань екологічної політики, стану довкілля, сталого (збалансованого) розвитку в Україні;
3.6. розглядає скарги, отримані від громадських організацій щодо порушення процедур консультацій з громадськістю, надання інформації, і подає їх до центральних органів державної влади;
3.7. проводить засідання Громадської ради, ініціює спільні засідання з іншими органами виконавчої влади та бере у них участь, організує та проводить всеукраїнські конференції природоохоронної громадськості;
3.8. опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політикаи і подає їх в установленому порядку відповідному органу виконавчої влади;
3.9. розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
3.10. систематично інформує громадськість, зокрема чарез засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

4. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:
4.1. отримувати в установленому порядку від відповідного органу виконавчої влади інформацію, необхідну для своєї роботи;
4.2. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;
4.3. залучати до своєї роботи представників Держекоінспекції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, комерційних структур, експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
4.4. у встановленому порядку подавати запити на фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища пріоритетних з точки зору Громадської ради природоохоронних заходів;
4.5. скликати та проводити збори, конференції, наради представників екологічних громадських організацій за участі представників органів влади та самоврядування з тих чи інших питань, вирішення яких належать до компетенції громадської ради;
4.6. поширювати через ЗМІ, власні видання, видання громадських організацій та членську мережу організацій інформацію, та інших нормативних актів, які негативно впливають, або можуть привести до виникнення негативного впливу на стан довкілля;
4.7. здійснювати збір та аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області та інших регіонах;
4.8. надавати пропозиції до щорічної про стан навколишнього природного середовища.

5. Членство у Громадській раді
5.1. До складу Громадської ради включаються представники громадських організацій та їх об’єднань – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж та робочих груп, статутною метою діяльності яких є охорона навколишнього природного середовища, зменшення його забруднення та досягнення сталого (збалансованого) розвитку.
5.2. Членами Громадської можуть бути:
5.2.1. зареєстровані згідно з чинним законодавством на території області громадських організацій природоохоронного спрямування Державної екологічної інспекції в Запорізькій області;
5.2.2. представники Держекоінспекції призначаються наказом начальника Держекоінспекції в Запорізькій області.
5.3. Інші громадські організації та об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи, представники громадських рад при Держекоінспекції можуть брати участь у засіданнях Громадської ради як спостерігачі.
5.4. Кожен член Громадської ради має право одного голосу.
5.5. Повноваження представника засвідчуються листом організації за підписом перших посадових осіб з печаткою організації.

6. Порядок вступу та виходу із Громадської ради
6.1. Громадська рада відкрита для приєднання існуючих чи новостворених громадських організацій і об’єднань – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж та робочих груп у встановленому цим Положенням порядку, у відповідності до пп. 5.2.1.
6.2. Оформлення членства в Громадській раді здійснюється після надання Голові Громадської ради:
- листа-заяви організації чи об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи про наміри вступу до Громадської Ради, із зазначенням осіб, які будуть представляти інтереси організації (об’єднання) в Громадській раді;
- копії статуту, свідоцтва про реєстрацію організації, переліку місцевих осередків (для зареєстрованих організацій – юридичних осіб); Декларації про заснування, Положення про діяльність, переліку членів (для об’єднань громадських організацій – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж та робочих груп, легалізованих шляхом повідомлення);
- інформації про історію організації чи об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи та результати їхньої діяльності за останній рік, яка надається Голові Громадської ради в електронному вигляді, не пізніше, ніж за 10 днів до терміну проведення чергового засідання ради.
6.3. Вступ та вихід з Громадської ради здійснюється шляхом оприлюднення заяви громадської організації або об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи, виголошеної їх представником на черговому засіданні Громадської ради.
6.4. Громадська організація або об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи можуть бути виключені з Громадської ради за грубе порушення цього Положення або за діяльність, яка завдала шкоди довкіллю та суспільному іміджу ради двома третинами голосів присутніх на засіданні.
6.5. Громадська організація або об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи автоматично припиняють членство у Громадській раді, якщо їх представник без поважної причини тричі підряд не був присутній на чергових засіданнях Громадської ради.
6.6. Відновлення членства у Громадській раді відбувається у відповідності до цього Положення, згідно з п. 6.2.

7. Організаційні засади діяльності Громадської ради
7.1. Принципами діяльності Громадської ради є: добровільність, рівноправність членів, самоврядування, прозорість.
7.2. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.
7.3. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться щомісяця.
7.4. Позачергові засідання можуть скликатися за ініціативи Держекоінспекйії або за поданням 3-х організацій-членів Громадської ради.
7.5. Порядок денний зборів Ради формується на основі попередньо поданих пропозицій і може бути змінений більшістю учасників зборів. Пропозиції до наступних зборів подаються Голові Громадської ради не пізніше, ніж за 10 днів.
7.6. Питання порядку денного виноситься на обговорення в разі дотримання регламенту підготовки, а саме, наявності:
- короткої інформації про зміст питання;
- обґрунтування;
- проекту рішень.
7.7. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
7.8. Регламент кожного засідання визначається членами Громадської ради безпосередньо на засіданні.
7.9. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
7.10. У разі виникнення конфлікту інтересів під час розгляду Громадською радою конкретного питання, громадська організація або об`єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи, які його мають, зобов’язані інформувати про це Громадську раду, а їх представники можуть не брати участі у голосуванні.
7.11. Рішення Громадської ради мають дорадчо-консультативний характер для Держекоінспекції.
7.12. Оформлений у термін 10 робочих днів протокол засідання Громадської ради надається керівництву Держекоінспекції для врахування у подальшій роботі. Через місяць Громадська рада заслуховує на своєму черговому засіданні Держекоінспекцію щодо врахування рекомендацій Громадської ради.
7.13. В разі незгоди з рішенням Громадської ради або її прямими рекомендаціями письмово інформує раду про свою позицію та надає її обґрунтування.
7.14. Офіційні подання від Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються Головою.
7.15. Забезпечення Громадської ради та її робочих органів приміщеннями, засобами зв'язку, комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, створення необхідних умов для роботи і проведення засідань здійснює Мінприроди України та Орхуський інформаційно-тренінговий центр.
7.16. Члени Громадської ради зобов'язані:
7.16.1. Узгоджувати зі зборами Громадської ради свої дії, які виконуються від імені Громадської ради та отримувати від зборів повноваження на виконання зазначених дій;
7.16.2. Виконувати рішення Громадської ради, в яких вони є виконавцями.

8. Керівний склад Громадської ради
8.1. Громадську раду очолює голова – представник однієї з організацій або об’єднань – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж, робочих груп, які на момент його виборів є членами ради.
8.2. Голова Громадської ради обирається терміном на один рік простою більшістю голосів.
8.3. Голова Громадської ради:
8.3.1. організовує діяльність Громадської ради;
8.3.2. скликає засідання Громадської ради та організовує їх підготовку;
8.3.3. підписує документи від імені Громадської ради;
8.3.4. представляє Громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації та звітує на черговому засіданні Громадської ради про результати.
8.4. Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням.
8.5. Голова Громадської ради у разі необхідності може зняти з себе покладені на нього повноваження повідомивши про це членів ради за 10 днів до чергового засідання.
8.6. Секретар Громадської ради затверджується за поданням Голови з числа представників організації, яка головує.

9. Саморозпуск Громадської ради
Громадська рада припиняє свою діяльність при письмовій відмові 2/3 її членів брати участь у її діяльності.

10. Державна екологічна інспекція в Запорізькій області:
1. Надає громадській раді приміщення для проведення зборів Громадської ради на безоплатній основі;
2. Надає відповідну інформацію на запит громадської ради, якщо це не суперечить чинному законодавству;
3. Сприяє підвищенню авторитета громадської ради серед державних установ та місцевих владних органів.

11. Прикінцеве положення
Це Положення може бути доповнене чи змінене за рішенням більшості членів Громадської ради.


Юрисконсульт Макаренко В. М.
Провідний спеціаліст Касьян С. М.